Fàilte! Welcome!

Taing dhuibh airson tadhal air a’ làrach-lìn againn agus tha mi an dòchas gu faigh sibh fiosrachadh a tha feumail dhuibh.

Thank you for visiting our web-site and I hope you will find the information helpful.

Iain Macaulay in his Lieutenant's uniform

’S e prìomh dhleastanas Morair-ionaid a’ Chrùin ’s na h-Eileanan Siar, a bhith a’ riochdachadh A’ Mòrachd A’ Bhànrigh agus a’ dion inbhe a’ Chrùin. Tha mi dèanamh ceangal eadar a’ Bhànrigh agus na h-eileanan agus a’ brosnachadh co-obrachadh am measg nam buidhnean saor-thoileach agus nan seirbheisean armachd sa choimhearsnachd againn.

Tha mi an-còmhnaidh ro-thoilichte tadhal air buidhnean airson tuilleadh fiosrachaidh a thoirt seachad air obair na dreuchd agus ma tha sibh airson ’s gun tadhail mi oirbh leigibh fhios thugam aig:

Iain MacAmhlaidh
Morair-ionaid a’ Chrùin
'Solas', 81 Col Uarach
Eilean Leòdhais, HS2 0LT

Fòn-taighe – (01851) 820501
Fòn-làimhe – 07747456059
p-d:

As Lord-Lieutenant of the Western Isles, I represent Her Majesty The Queen and my overall duty is to uphold the dignity of the Crown. I am the link between Her Majesty and the islands and my role is to encourage a spirit of co-operation in the voluntary, uniformed and armed forces sectors of our community.

I am always available to visit groups to provide more information on the role and work of the Lord-Lieutenant. If you would like a visit, you can get in touch with me at:

Iain Macaulay
HM Lord-Lieutenant
'Sollas', 81 Upper Coll
Isle of Lewis, HS2 0LT

Telephone – (01851) 820501
Mobile – 07747456059
e-mail:

Mu dheidhinn na h-Eileanan Siar

Tha na h-Eileanan Siar a’ gabhail a-steach prìomh eileanan Leòdhais, Na Hearadh, Scalpaigh, Beàrnaraigh, Uibhist a Tuath, Beinn na Fadhla, Uibhist a Deas, Èirisgeigh, Barraigh agus Bhatarsaigh. A bharrachd air Hiort agus Rockall, tha 50 eilean fàsach san roinn cuideachd. Tha 130 mhìltean de dh’astar eadar an ceann a tuath agus an ceann a deas agus tha cabhsairean agus bàtaichean aiseig a’ ceangal nan 6 prìomh eileanan.

Tha 2898sq Km de mheudachd anns na h-eileanan air fad.

Aig Cunntais-sluaigh 2011 bha 27,684 a’ fuireach anns na h-Eileanan Siar le 53% luchd-bruidhinn na Gàidhlig, gar dèanamh mar an sgìre as motha ann an Alba airson luchd-labhairt a’ chànain.

About the Western Isles

The Western Isles comprises the main islands of Lewis, Harris, Scalpay, Berneray, North Uist, Benbecula, Eriskay, South Uist, Barra and Vatersay. In addition to St Kilda and Rockall, the area also covers some 50 uninhabited islands. The distance between the north and the south is some 130 miles and causeways and ferries link the main 6 islands.

The islands cover an area of 2898 sq Km.

The population of the Western Isles, at the 2011 Census, was 27,684 of which 53% were Gaelic speakers making it the largest Gaelic speaking community in Scotland.

Cò sinn? Who are we?

Iain Macaulay holding remembrance wreath

The Lord-Lieutenant

Iain Macaulay was appointed Lord-Lieutenant on 22nd March 2022, in succession to Donald Martin who was appointed Lord-Lieutenant on 24th November 2016, having succeeded Alexander Matheson CVO, OBE who had held the post since 2001.

The native Gaelic speaker was born and brought up in Sollas, North Uist and has been a Deputy Lieutenant since 2003.

He retired as Comhairle nan Eilean Siar’s (Western Isles Council’s) Director of Social and Community Services in 2016 after a 35-year career in social work and has taken on more diverse voluntary roles since then.

His main interest since retiring have been on family and participation in a number of voluntary community organisations while he also enjoys gardening, walking, spending time in Uist and following sport; in particular Scottish and English football.

Iain is married to Anne and they have two children, Marion and Andrew, who were brought up on our Grenitote croft in North Uist before moving to Lewis in 1997 on my appointment as Depute Director of Social Work.

Marion is a Gaelic Medium teacher in Inverness Gaelic School and is married to Iain who works for the Crown Prosecution Service. Andrew is the social work Children and Families team leader for the Western Isles and is married to Marianne who is a community nurse. They have three young girls, Orla Iris and Annie who live in the same village as us.

Leas Morair-ionaid a’ Chrùin

Tha Ealasaid (Betty) Nic An t-Saoir à Barraigh na Leas Morair-ionaid a’ Chrùin. Bha i na manaidseir ann an oifis an CAB ann am Barraigh agus na Comhairliche bho 1990 gu 1994. Bha i na ball de Bhòrd Slàinte nan Eilean bho 1997 gu 2005 agus na Iar Chathraiche air a’ Bhòrd airson an dà bhliadhna mu dheireadh. Bha i cuideachd air Bòrd Colaisde a’ Chaisteil fad 8 bliadhna gu 2010, na Cathraiche airson na 2 mu dheireadh. Chaidh a suidheachadh na Iar Mhorair ann an 1998 agus tha i air seirbheisean a thoirt seachad do 3 Mhorair-ionaid a’ Chrùin.

Vice Lord-Lieutenant

The Vice Lord-Lieutenant is Elizabeth (Betty) McAtear from Barra. Mrs McAtear is a former manager of the local CAB office in Barra and was a local Councillor from 1990 to 1994. She served as a member of the Western Isles Health Board from 1997 to 2005 and was Vice Chair of the Board for the last two years of her term. She also served on the Board of Lews Castle College for 8 years till 2010, the final 2 years as its Chair. She was appointed a Deputy Lieutenant in 1998 and has since served three Lord-Lieutenants.

Iar Mhorair-ionaid

 • Mairead Doig DL Steòrnabhagh, Leòdhas
 • Seòras MacDhòmhnaill DL Steòrnabhagh
 • Alasdair MacEachainn DL, Beinn na Fadhla
 • Aonghas S Mac an t-Saoir DL, Bornis, Uibhist a Deas
 • Ceitidh Anna NicFhionghain DL, Na Hearadh
 • Coinneach Iain MacIllFhinnein MBE DL, Calanais, Leòdhas
 • Anna Nicsuain, DL, Dail bho Thuath, Leòdhas

Deputy Lieutenants

 • Margaret Doig DL, Stornoway, Isle of Lewis
 • George Macdonald DL, Stornoway, Isle of Lewis
 • Alasdair MacEachen DL, Benbecula
 • Angus J Macintrye DL, Bornish, Isle of South Uist
 • Katie Ann Mackinnon DL, Stockinish, Harris
 • Kenneth John MacLennan MBE DL, Callanish, Isle of Lewis.
 • Annie Macsween DL, North Dell, Isle of Lewis

Rianadair

Tha Rianadair aig gach Morair-ionaid airson taic agus comhairle le cùisean rianachd.

’S i Mairead NicAoidh bho Dhail bho Dheas ann an Leòdhas, a tha na Stiùiriche aig companaidh lagh Anderson Macarthur ann an Steòrnabhagh a tha san dreuchd seo. Cheumnaich Mairead bho Oilthigh Ghlaschu.

Mairead NicAoidh
Rianadair gu Morair-ionaid a’ Chrùin
Seann-togalaichean Banca na h-Alba
STEÒRNABHAGH, HS1 2BG

Fòn-oifis – (01851) 703356
Fòn-làimhe – 07788 985 111
p-d:

Clerk to the Lieutenancy

Each Lieutenancy has a Clerk whose duty is to undertake the administrative functions for the Lord-Lieutenant.

The current Clerk is Margaret Mackay in Lewis who is a Director of the long-established Stornoway solicitors Anderson Macarthur. Margaret is a graduate of Glasgow University.

Margaret Mackay
Clerk to the Lieutenancy
Old Bank of Scotland Buildings
Stornoway, HS1 2BG

Office – (01851) 703356
Mobile – 07788 985 111
Email:

Naidheachdan News

WE WILL REMEMBER THEM - CROSSBOST REMEMBRANCE SERVICE - NOVEMBER 2021

news story illustration

A large gathering attended the annual Community Remembrance Service at Crossbost on Saturday 12 November 2021. One of sixteen community services attended by the Lord-Lieutenant and the Deputy Lord-Lieutenants over the Saturday and Sunday of Remembrance Weekend when communities join the nation in gathering to remember, pay our respects and express our thanks to those who fought so bravely for King and Country in the two World Wars and subsequent conflicts. The impressive Crossbost Memorial also records those sailors from the Lochs area who were lost when HMY IOLAIRE ran aground on the Beasts of Holm in the early hours of New Year's Day 1919, when over 200 island men from Harris and Lewis and crew members were drowned. As the photograph shows, it is encouraging to see a large number of pupils from Sgoil nan Loch attending the Remembrance Service. LEST WE FORGET.

IAIN MACAULAY - NEW LORD-LIEUTENANT

news story illustration

The former Director of Social and Community Services with Comhairle nan Eilean Siar has been appointed the new Lord-Lieutenant for the Western Isles to take over from Donald Martin who steps down on 21 March 2022 after 25 years service with the Lieutenancy. Mr Macaulay, who was born and brought up in Sollas, North Uist has been a Deputy Lieutenant since 2003. Commenting on his appointment he said "It is an honour and a privilege to be appointed Lord-Lieutenant and I look forward to representing Her Majesty The Queen in the Western Isles and to the support of my Lieutenancy colleagues, family and the people of the Western Isles in carrying out my duties. I want to take this opportunity to thank Donald Martin for his contribution to the Western Isles Lieutenancy since 1997 and also the former Lord-Lieutenant Sandy Matheson both of whom have given exemplary service to the Western Isles community. Read more…

IAIN MACAULAY - NEW LORD-LIEUTENANT

The former Director of Social and Community Services with Comhairle nan Eilean Siar has been appointed the new Lord-Lieutenant for the Western Isles to take over from Donald Martin who steps down on 21 March 2022 after 25 years service with the Lieutenancy. Mr Macaulay, who was born and brought up in Sollas, North Uist has been a Deputy Lieutenant since 2003. Commenting on his appointment he said "It is an honour and a privilege to be appointed Lord-Lieutenant and I look forward to representing Her Majesty The Queen in the Western Isles and to the support of my Lieutenancy colleagues, family and the people of the Western Isles in carrying out my duties. I want to take this opportunity to thank Donald Martin for his contribution to the Western Isles Lieutenancy since 1997 and also the former Lord-Lieutenant Sandy Matheson both of whom have given exemplary service to the Western Isles community.

PLANT A TREE FOR THE QUEEN'S PLATINUM JUBILEE IN 2022

news story illustration

This year, 2022, will be Her Majesty The Queen's Platinum Jubilee and this significant milestone will be marked by a number of public events such as an extra long Bank Holiday Weekend in June 2022, City Status Competition and The Big Lunches, Street Parties, Beacons and Bonfires. In addition to these events communities and individuals are encouraged to "Plant a Tree for the Jubilee" as part of the Queen's Green Canopy project. The Lord-Lieutenant of the Western Isles, Donald Martin, in highlighting the significance of the Platinum Jubilee celebrations said " On previous occasions, communities in the Western Isles came together to share Her Majesty's Silver, Golden and Diamond Jubilee celebrations by organising lunches, lighting their own bonfires and beacons, street parties, community lunches/tea parties as well as local exhibitions and musical events. I am sure that for this unique Platinum Jubilee, communities will wish to take the opportunity to get together to celebrate and express thanks to Her Majesty The Queen for a lifetime of devoted and faithful service to the nation." Further information on how to get involved in the Jubilee events and register local events can be obtained on www.platinumjubilee.gov.uk Read more…

PLANT A TREE FOR THE QUEEN'S PLATINUM JUBILEE IN 2022

This year, 2022, will be Her Majesty The Queen's Platinum Jubilee and this significant milestone will be marked by a number of public events such as an extra long Bank Holiday Weekend in June 2022, City Status Competition and The Big Lunches, Street Parties, Beacons and Bonfires. In addition to these events communities and individuals are encouraged to "Plant a Tree for the Jubilee" as part of the Queen's Green Canopy project. The Lord-Lieutenant of the Western Isles, Donald Martin, in highlighting the significance of the Platinum Jubilee celebrations said " On previous occasions, communities in the Western Isles came together to share Her Majesty's Silver, Golden and Diamond Jubilee celebrations by organising lunches, lighting their own bonfires and beacons, street parties, community lunches/tea parties as well as local exhibitions and musical events. I am sure that for this unique Platinum Jubilee, communities will wish to take the opportunity to get together to celebrate and express thanks to Her Majesty The Queen for a lifetime of devoted and faithful service to the nation." Further information on how to get involved in the Jubilee events and register local events can be obtained on www.platinumjubilee.gov.uk

Newsletters

read latest newsletter Read the most recent PDF newsletter from the Lord Lieutenant here (or dip in to the archive).