Fàilte! Welcome!

Taing dhuibh airson tadhal air a’ làrach-lìn againn agus tha mi an dòchas gu faigh sibh fiosrachadh a tha feumail dhuibh.

Thank you for visiting our web-site and I hope you will find the information helpful.

Iain Macaulay in his Lieutenant's uniform

’S e prìomh dhleastanas Morair-ionaid a’ Chrùin ’s na h-Eileanan Siar, a bhith a’ riochdachadh A’ Mòrachd A’ Bhànrigh agus a’ dion inbhe a’ Chrùin. Tha mi dèanamh ceangal eadar a’ Bhànrigh agus na h-eileanan agus a’ brosnachadh co-obrachadh am measg nam buidhnean saor-thoileach agus nan seirbheisean armachd sa choimhearsnachd againn.

Tha mi an-còmhnaidh ro-thoilichte tadhal air buidhnean airson tuilleadh fiosrachaidh a thoirt seachad air obair na dreuchd agus ma tha sibh airson ’s gun tadhail mi oirbh leigibh fhios thugam aig:

Iain MacAmhlaidh
Morair-ionaid a’ Chrùin
'Solas', 81 Col Uarach
Eilean Leòdhais, HS2 0LT

Fòn-taighe – (01851) 820501
Fòn-làimhe – 07747456059
p-d:

As Lord-Lieutenant of the Western Isles, I represent Her Majesty The Queen and my overall duty is to uphold the dignity of the Crown. I am the link between Her Majesty and the islands and my role is to encourage a spirit of co-operation in the voluntary, uniformed and armed forces sectors of our community.

I am always available to visit groups to provide more information on the role and work of the Lord-Lieutenant. If you would like a visit, you can get in touch with me at:

Iain Macaulay
HM Lord-Lieutenant
'Sollas', 81 Upper Coll
Isle of Lewis, HS2 0LT

Telephone – (01851) 820501
Mobile – 07747456059
e-mail:

Mu dheidhinn na h-Eileanan Siar

Tha na h-Eileanan Siar a’ gabhail a-steach prìomh eileanan Leòdhais, Na Hearadh, Scalpaigh, Beàrnaraigh, Uibhist a Tuath, Beinn na Fadhla, Uibhist a Deas, Èirisgeigh, Barraigh agus Bhatarsaigh. A bharrachd air Hiort agus Rockall, tha 50 eilean fàsach san roinn cuideachd. Tha 130 mhìltean de dh’astar eadar an ceann a tuath agus an ceann a deas agus tha cabhsairean agus bàtaichean aiseig a’ ceangal nan 6 prìomh eileanan.

Tha 2898sq Km de mheudachd anns na h-eileanan air fad.

Aig Cunntais-sluaigh 2011 bha 27,684 a’ fuireach anns na h-Eileanan Siar le 53% luchd-bruidhinn na Gàidhlig, gar dèanamh mar an sgìre as motha ann an Alba airson luchd-labhairt a’ chànain.

About the Western Isles

The Western Isles comprises the main islands of Lewis, Harris, Scalpay, Berneray, North Uist, Benbecula, Eriskay, South Uist, Barra and Vatersay. In addition to St Kilda and Rockall, the area also covers some 50 uninhabited islands. The distance between the north and the south is some 130 miles and causeways and ferries link the main 6 islands.

The islands cover an area of 2898 sq Km.

The population of the Western Isles, at the 2011 Census, was 27,684 of which 53% were Gaelic speakers making it the largest Gaelic speaking community in Scotland.

Cò sinn? Who are we?

Iain Macaulay holding remembrance wreath

The Lord-Lieutenant

Iain Macaulay was appointed Lord-Lieutenant on 22nd March 2022, in succession to Donald Martin who was appointed Lord-Lieutenant on 24th November 2016, having succeeded Alexander Matheson CVO, OBE who had held the post since 2001.

The native Gaelic speaker was born and brought up in Sollas, North Uist and has been a Deputy Lieutenant since 2003.

He retired as Comhairle nan Eilean Siar’s (Western Isles Council’s) Director of Social and Community Services in 2016 after a 35-year career in social work and has taken on more diverse voluntary roles since then.

His main interest since retiring have been on family and participation in a number of voluntary community organisations while he also enjoys gardening, walking, spending time in Uist and following sport; in particular Scottish and English football.

Iain is married to Anne and they have two children, Marion and Andrew, who were brought up on our Grenitote croft in North Uist before moving to Lewis in 1997 on my appointment as Depute Director of Social Work.

Marion is a Gaelic Medium teacher in Inverness Gaelic School and is married to Iain who works for the Crown Prosecution Service. Andrew is the social work Children and Families team leader for the Western Isles and is married to Marianne who is a community nurse. They have three young girls, Orla Iris and Annie who live in the same village as us.

Leas Morair-ionaid a’ Chrùin

Tha Ealasaid (Betty) Nic An t-Saoir à Barraigh na Leas Morair-ionaid a’ Chrùin. Bha i na manaidseir ann an oifis an CAB ann am Barraigh agus na Comhairliche bho 1990 gu 1994. Bha i na ball de Bhòrd Slàinte nan Eilean bho 1997 gu 2005 agus na Iar Chathraiche air a’ Bhòrd airson an dà bhliadhna mu dheireadh. Bha i cuideachd air Bòrd Colaisde a’ Chaisteil fad 8 bliadhna gu 2010, na Cathraiche airson na 2 mu dheireadh. Chaidh a suidheachadh na Iar Mhorair ann an 1998 agus tha i air seirbheisean a thoirt seachad do 3 Mhorair-ionaid a’ Chrùin.

Vice Lord-Lieutenant

The Vice Lord-Lieutenant is Elizabeth (Betty) McAtear from Barra. Mrs McAtear is a former manager of the local CAB office in Barra and was a local Councillor from 1990 to 1994. She served as a member of the Western Isles Health Board from 1997 to 2005 and was Vice Chair of the Board for the last two years of her term. She also served on the Board of Lews Castle College for 8 years till 2010, the final 2 years as its Chair. She was appointed a Deputy Lieutenant in 1998 and has since served three Lord-Lieutenants.

Iar Mhorair-ionaid

 • Mairead Doig DL Steòrnabhagh, Leòdhas
 • Seòras MacDhòmhnaill DL Steòrnabhagh
 • Alasdair MacEachainn DL, Beinn na Fadhla
 • Aonghas S Mac an t-Saoir DL, Bornis, Uibhist a Deas
 • Ceitidh Anna NicFhionghain DL, Na Hearadh
 • Coinneach Iain MacIllFhinnein MBE DL, Calanais, Leòdhas
 • Anna Nicsuain, DL, Dail bho Thuath, Leòdhas

Deputy Lieutenants

 • Margaret Doig DL, Stornoway, Isle of Lewis
 • George Macdonald DL, Stornoway, Isle of Lewis
 • Alasdair MacEachen DL, Benbecula
 • Angus J Macintrye DL, Bornish, Isle of South Uist
 • Katie Ann Mackinnon DL, Stockinish, Harris
 • Kenneth John MacLennan MBE DL, Callanish, Isle of Lewis.
 • Annie Macsween DL, North Dell, Isle of Lewis

Rianadair

Tha Rianadair aig gach Morair-ionaid airson taic agus comhairle le cùisean rianachd.

’S i Mairead NicAoidh bho Dhail bho Dheas ann an Leòdhas, a tha na Stiùiriche aig companaidh lagh Anderson Macarthur ann an Steòrnabhagh a tha san dreuchd seo. Cheumnaich Mairead bho Oilthigh Ghlaschu.

Mairead NicAoidh
Rianadair gu Morair-ionaid a’ Chrùin
Seann-togalaichean Banca na h-Alba
STEÒRNABHAGH, HS1 2BG

Fòn-oifis – (01851) 703356
Fòn-làimhe – 07788 985 111
p-d:

Clerk to the Lieutenancy

Each Lieutenancy has a Clerk whose duty is to undertake the administrative functions for the Lord-Lieutenant.

The current Clerk is Margaret Mackay in Lewis who is a Director of the long-established Stornoway solicitors Anderson Macarthur. Margaret is a graduate of Glasgow University.

Margaret Mackay
Clerk to the Lieutenancy
Old Bank of Scotland Buildings
Stornoway, HS1 2BG

Office – (01851) 703356
Mobile – 07788 985 111
Email:

Naidheachdan News

HM THE QUEEN'S PLATINUM JUBILEE THANKSGIVING SERVICE - ST COLUMBA'S PARISH CHURCH, STORNOWAY

news story illustration

As part of Her Majesty The Queen's Platinum Jubilee events in the Western Isles, a special Thanksgiving Service to commemorate the Jubilee was held in St Columba's Parish Church, Stornoway on Sunday 5 June. The service, which was conducted by the Minister Rev William Heenan, was attended by past and present members of the Lieutenancy, officers and members of the Harris and Lewis Detachments of the Army Cadet Force and The Nicolson Institute Brass Band,with the conductor, Gavin Woods. Readings were given by Mr Iain MacAulay, HM Lord-Lieutenant and Cadet Andrew Macleod from the Cadets. Following the service, members of the congregation gathered in the Church Hall for a Jubilee Tea at which the Lord-Lieutenant was invited to cut a Jubilee Cake.

WESTERN ISLES PRESENCE AT HM THE QUEEN'S THANKSGIVING SERVICE AT ST PAUL'S CATHEDRAL

news story illustration

Among the many invited guests at Her Majesty The Queen's Thanksgiving Service at St Paul's Cathedral on Friday 3 June were the Lord-Lieutenant Iain Macaulay and his wife Anne who travelled to London the previous day. Having meet some Lieutenancy colleagues from the UK, they were invited to the Reception at Mansion House after the Service. Commenting on the special day Iain said, "It was an historic and fitting tribute to Her Majesty's dedicated commitment to her realm over 70 years. The service reflected her character and faith beautifully and it was a privilege to participate on behalf of the Western Isles Lieutenancy. Read more…

WESTERN ISLES PRESENCE AT HM THE QUEEN'S THANKSGIVING SERVICE AT ST PAUL'S CATHEDRAL

Among the many invited guests at Her Majesty The Queen's Thanksgiving Service at St Paul's Cathedral on Friday 3 June were the Lord-Lieutenant Iain Macaulay and his wife Anne who travelled to London the previous day. Having meet some Lieutenancy colleagues from the UK, they were invited to the Reception at Mansion House after the Service. Commenting on the special day Iain said, "It was an historic and fitting tribute to Her Majesty's dedicated commitment to her realm over 70 years. The service reflected her character and faith beautifully and it was a privilege to participate on behalf of the Western Isles Lieutenancy.

Ian 'Tosh' and Jane representing the Western Isles at the Platinum Jubilee Party at the Palace

news story illustration

Stornoway couple Ian'Tosh' and Jane Macintosh were delighted to have been nominated by the Lord-Lieutenant, Mr Iain Macaulay, to represent the Western Isles at HM The Queen's Platinum Jubilee Party at the Palace. Read more…

Ian 'Tosh' and Jane representing the Western Isles at the Platinum Jubilee Party at the Palace

Stornoway couple Ian'Tosh' and Jane Macintosh were delighted to have been nominated by the Lord-Lieutenant, Mr Iain Macaulay, to represent the Western Isles at HM The Queen's Platinum Jubilee Party at the Palace.

Reflecting on their experience on their return to Stornoway, Ian said "Jane and I are just home from London having attended the Platinum Jubilee concert at Buckingham Palace Gardens. It was a spectacular event with performances from Queen, Rod Stewart, Diana Ross and many others but my favourite was Andrea Bocelli's stunning performance. Many thanks to Lord-Lieutenant Iain Macaulay and his wife Anne for nominating us for this memorable experience".

Newsletters

read latest newsletter Read the most recent PDF newsletter from the Lord Lieutenant here (or dip in to the archive).