Fàilte! Welcome!

Taing dhuibh airson tadhal air a’ làrach-lìn againn agus tha mi an dòchas gu faigh sibh fiosrachadh a tha feumail dhuibh.

Thank you for visiting our web-site and I hope you will find the information helpful.

Donald Martin in his Lieutenant's uniform

’S e prìomh dhleastanas Morair-ionaid a’ Chrùin ’s na h-Eileanan Siar, a bhith a’ riochdachadh A’ Mòrachd A’ Bhànrigh agus a’ dion inbhe a’ Chrùin. Tha mi dèanamh ceangal eadar a’ Bhànrigh agus na h-eileanan agus a’ brosnachadh co-obrachadh am measg nam buidhnean saor-thoileach agus nan seirbheisean armachd sa choimhearsnachd againn.

Tha mi an-còmhnaidh ro-thoilichte tadhal air buidhnean airson tuilleadh fiosrachaidh a thoirt seachad air obair na dreuchd agus ma tha sibh airson ’s gun tadhail mi oirbh leigibh fhios thugam aig:

Dòmhnall Màrtainn
Morair-ionaid a’ Chrùin
Druim Àrd, 4 Àirigh Àrd
STEÒRNABHAGH, HS1 2UN

Fòn-taighe – (01851) 704890
Fòn-làimhe – 07803 737 473
p-d:

As Lord-Lieutenant of the Western Isles, I represent Her Majesty The Queen and my overall duty is to uphold the dignity of the Crown. I am the link between Her Majesty and the islands and my role is to encourage a spirit of co-operation in the voluntary, uniformed and armed forces sectors of our community.

I am always available to visit groups to provide more information on the role and work of the Lord-Lieutenant. If you would like a visit, you can get in touch with me at:

Donald Martin
HM Lord-Lieutenant
Druim Àrd, 4 Airigh Ard
STORNOWAY, HS1 2UN

Telephone – (01851) 704890
Mobile – 07803 737 473
e-mail:

Mu dheidhinn na h-Eileanan Siar

Tha na h-Eileanan Siar a’ gabhail a-steach prìomh eileanan Leòdhais, Na Hearadh, Scalpaigh, Beàrnaraigh, Uibhist a Tuath, Beinn na Fadhla, Uibhist a Deas, Èirisgeigh, Barraigh agus Bhatarsaigh. A bharrachd air Hiort agus Rockall, tha 50 eilean fàsach san roinn cuideachd. Tha 130 mhìltean de dh’astar eadar an ceann a tuath agus an ceann a deas agus tha cabhsairean agus bàtaichean aiseig a’ ceangal nan 6 prìomh eileanan.

Tha 2898sq Km de mheudachd anns na h-eileanan air fad.

Aig Cunntais-sluaigh 2011 bha 27,684 a’ fuireach anns na h-Eileanan Siar le 53% luchd-bruidhinn na Gàidhlig, gar dèanamh mar an sgìre as motha ann an Alba airson luchd-labhairt a’ chànain.

About the Western Isles

The Western Isles comprises the main islands of Lewis, Harris, Scalpay, Berneray, North Uist, Benbecula, Eriskay, South Uist, Barra and Vatersay. In addition to St Kilda and Rockall, the area also covers some 50 uninhabited islands. The distance between the north and the south is some 130 miles and causeways and ferries link the main 6 islands.

The islands cover an area of 2898 sq Km.

The population of the Western Isles, at the 2011 Census, was 27,684 of which 53% were Gaelic speakers making it the largest Gaelic speaking community in Scotland.

Cò sinn? Who are we?

Morair-ionaid a’ Chrùin

Chaidh Dòmhnall Màrtainn a shuidheachadh dhan dreuchd Morair-ionaid a’ Chruin air an 24 Samhain 2016 às dèidh Sandaidh MacMhathain CVO, OBE a bha san dreuchd bho 2001.

Rugadh agus thogadh Dòmhnall Màrtainn anns na Hearadh agus airson 32 bliadhna bha e ag obair san t-seirbheis chatharra (Dùn Èideann agus Inbhir Nis) agus aig a’ Chomhairle sna h-Eileanan Siar. Bha e aig Comunn na Gàidhlig bho 1997 agus leig e dheth a dhreuchd mar Cheannard ann an 2007. Bhon uair sin tha e air a bhith an sàs ann an iomadach buidheann ionadail.

Bha e na Chathraiche air Ùghdarras a’ Chlò Hearaich bho 2007 gu 2013, agus bha e na Chathraiche air Acair (am buidheann foillseachaidh dà-chànanach) bho 2008 gu 2019. Tha e fileanta sa Ghàidhlig agus gu math tric na chraoladair sa Ghàidhlig air an rèidio agus telebhisean. Bha e na Thosgaire na Gàidhlig às leth Riaghaltas na h-Alba sa bhliadhna 2011.

Airson iomadach bliadhna tha e air a bhith an lùib obair saor-thoileach le Caraidean Comann Charaidean an Ospadail, far a bheil e fhathast an sàs na dhràibhear, a’ ruith cèilidhean agus a’ cuideachadh leis an leabhar-lann.

Tha e air a bhith an sàs ann an obair Morair-ionaid a’ Chruin sna h-Eileanan Siar bho 1997, nuair a chaidh a shuidheachadh mar Rianadair. Ann an 2002 chaidh a shuidheachadh na Iar Mhorair agus ann an 2013 na Leas Mhorair.

The Lord-Lieutenant

Donald Martin was appointed Lord-Lieutenant on 24 November 2016, in succession to Alexander Matheson CVO, OBE who had held the post since 2001.

Mr Martin was born and brought up in Harris and over a period of 32 years he served in a variety of posts in the Civil Service (Edinburgh and Inverness) and Local Government in the Western Isles. He took up employment with Comunn na Gàidhlig in 1997 and retired in 2007 as the organisation’s Chief Executive. Since his retirement he has been actively involved in a number of local organisations.

He served as Chairman of the Harris Tweed Authority from 2007 to 2013, and as Chairman of Acair (the bilingual publishing company) from 2008 to 2019. A fluent Gaelic speaker he is a regular contributor to Gaelic radio and television programmes and was the Scottish Government’s Gaelic Ambassador of the Year 2011.

He has a long relationship with voluntary work through the Hospital League of Friends and still volunteers as a driver, entertainments co-ordinator and library volunteer.

He has been involved in the work of the Lieutenancy in the Western Isles since 1997 when he was appointed Clerk. In 2002 he was appointed Deputy Lieutenant and in 2013 was appointed Vice Lord-Lieutenant.

Leas Morair-ionaid a’ Chrùin

Tha Ealasaid (Betty) Nic An t-Saoir à Barraigh na Leas Morair-ionaid a’ Chrùin. Bha i na manaidseir ann an oifis an CAB ann am Barraigh agus na Comhairliche bho 1990 gu 1994. Bha i na ball de Bhòrd Slàinte nan Eilean bho 1997 gu 2005 agus na Iar Chathraiche air a’ Bhòrd airson an dà bhliadhna mu dheireadh. Bha i cuideachd air Bòrd Colaisde a’ Chaisteil fad 8 bliadhna gu 2010, na Cathraiche airson na 2 mu dheireadh. Chaidh a suidheachadh na Iar Mhorair ann an 1998 agus tha i air seirbheisean a thoirt seachad do 3 Mhorair-ionaid a’ Chrùin.

Vice Lord-Lieutenant

The Vice Lord-Lieutenant is Elizabeth (Betty) McAtear from Barra. Mrs McAtear is a former manager of the local CAB office in Barra and was a local Councillor from 1990 to 1994. She served as a member of the Western Isles Health Board from 1997 to 2005 and was Vice Chair of the Board for the last two years of her term. She also served on the Board of Lews Castle College for 8 years till 2010, the final 2 years as its Chair. She was appointed a Deputy Lieutenant in 1998 and has since served three Lord-Lieutenants.

Iar Mhorair-ionaid

 • Mairead Doig DL Steòrnabhagh, Leòdhas
 • Iain MacAmhlaidh DL, Col Uaraich, Leòdhas
 • Seòras MacDhòmhnaill DL Steòrnabhagh
 • Alasdair MacEachainn DL, Beinn na Fadhla
 • Aonghas S Mac an t-Saoir DL, Bornis, Uibhist a Deas
 • Ceitidh Anna NicFhionghain DL, Na Hearadh
 • Coinneach Iain MacIllFhinnein MBE DL, Calanais, Leòdhas
 • Anna Nicsuain, DL, Dail bho Thuath, Leòdhas

Deputy Lieutenants

 • Margaret Doig DL, Stornoway, Isle of Lewis
 • Iain Macaulay DL, Upper Coll, Isle of Lewis
 • George Macdonald DL, Stornoway, Isle of Lewis
 • Alasdair MacEachen DL, Benbecula
 • Angus J Macintrye DL, Bornish, Isle of South Uist
 • Katie Ann Mackinnon DL, Stockinish, Harris
 • Kenneth John MacLennan MBE DL, Callanish, Isle of Lewis.
 • Annie Macsween DL, North Dell, Isle of Lewis

Rianadair

Tha Rianadair aig gach Morair-ionaid airson taic agus comhairle le cùisean rianachd.

’S i Mairead NicAoidh bho Dhail bho Dheas ann an Leòdhas, a tha na Stiùiriche aig companaidh lagh Anderson Macarthur ann an Steòrnabhagh a tha san dreuchd seo. Cheumnaich Mairead bho Oilthigh Ghlaschu.

Mairead NicAoidh
Rianadair gu Morair-ionaid a’ Chrùin
Seann-togalaichean Banca na h-Alba
STEÒRNABHAGH, HS1 2BG

Fòn-oifis – (01851) 703356
Fòn-làimhe – 07788 985 111
p-d:

Clerk to the Lieutenancy

Each Lieutenancy has a Clerk whose duty is to undertake the administrative functions for the Lord-Lieutenant.

The current Clerk is Margaret Mackay in Lewis who is a Director of the long-established Stornoway solicitors Anderson Macarthur. Margaret is a graduate of Glasgow University.

Margaret Mackay
Clerk to the Lieutenancy
Old Bank of Scotland Buildings
Stornoway, HS1 2BG

Office – (01851) 703356
Mobile – 07788 985 111
Email:

Naidheachdan News

DEATH OF HRH PRINCE PHILIP, DUKE OF EDINBURGH - TRIBUTE

news story illustration

"EVERYONE HAS TO HAVE A SENSE OF DUTY. A DUTY TO SOCIETY, TO THEIR FAMILY".

HRH PRINCE PHILIP, DUKE OF EDINBURGH 1921 - 2021

On behalf of the Lieutenancy, we extend to Her Majesty The Queen and to the entire Royal Family, our deepest condolences in their grievous loss of a beloved husband, father, grandfather and great grandfather.

We join the nation in expressing our gratitude for a life of outstanding selfless service of dedication and devotion to Queen and Country.

A full version of the tribute from the Lieutenancy is available on the Newsletter link below.

2022 QUEEN'S AWARD FOR VOLUNTARY SERVICE NOMINATIONS SOUGHT

news story illustration

Anna Frater of Feis an Rubha receives the 2020 Queen's Award for Voluntary Service from Lord-Lieutenant Donald Martin on 5 August 2021. Read more…

2022 QUEEN'S AWARD FOR VOLUNTARY SERVICE NOMINATIONS SOUGHT

Anna Frater of Feis an Rubha receives the 2020 Queen's Award for Voluntary Service from Lord-Lieutenant Donald Martin on 5 August 2021.

You can also nominate a voluntary group who has been doing outstanding work within their community for the 2022 Queen's Award for Voluntary Service.

Nominations have to be submitted online by Wednesday 15 September 2021 and the successful groups will be announced in June 2022.

For further information go to the Newsletter link below.

PLANT A TREE FOR THE QUEEN'S PLATINUM JUBILEE IN 2022

news story illustration

Next year, 2022, will be Her Majesty The Queen's Platinum Jubilee and this significant milestone will be marked by a number of public events such as an extra long Bank Holiday Weekend in June 2022, City Status Competition and The Big Lunch. Read more…

PLANT A TREE FOR THE QUEEN'S PLATINUM JUBILEE IN 2022

Next year, 2022, will be Her Majesty The Queen's Platinum Jubilee and this significant milestone will be marked by a number of public events such as an extra long Bank Holiday Weekend in June 2022, City Status Competition and The Big Lunch.

The Queen's Green Canopy Project launched on 17 May by HRH Prince Charles, offers the opportunity for individuals and communities to commemorate the Jubilee by the planting of trees throughout the United Kingdom to thank Her Majesty for seven decades of exceptional service to the nation and to promote the importance of trees to the environment.

It is hoped that the campaign will involve communities, charities, schools, youth groups, councils and landowners planting trees to create a lasting legacy in honour of The Queen's leadership of the nation that will enhance our environment and the landscape, for generations to come. Our aim is to have 70 trees planted in 7 locations in the Western Isles before the end of 2022.

Further details on what is involved for individuals, communities and organisations and how to participate available on www.queensgreencanopy.org

Newsletters

read latest newsletter Read the most recent PDF newsletter from the Lord Lieutenant here (or dip in to the archive).